काठमाडौं । प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम प्रशासन शाखाले विभिन्न पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै आवेदन माग गरेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत नवौँ तह (अप्राविधिक–प्राविधिक) पदको खुला, समावेशी र अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन प्रदेश निजामती सेवाका निम्न सेवा, समूह, उपसमूह तथा तहका रिक्त पदहरूको पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले

बढुवा तर्फका पदहरू तत्कालका लागि सुरक्षित राखी बाँकी पदहरूमा खुला, समावेशी तथा अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ ।’

आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला